អនុក្រឹត្យ / Sub decree

ល.រ លេខសម្គាល់ កាលបរិច្ជេទ អនុក្រឹត្យ ឯកសារ
1 01 31-03-2021 អនុក្រឹត្យស្តីពីវិធានការរដ្ឋបាល-ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវ និងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀត