ព្រះរាជក្រឹត្យ / Royal decree

ល.រ លេខសម្គាល់ កាលបរិច្ជេទ ព្រះរាជក្រឹត្យ ឯកសារ
1 01 28-02-2017 ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីឯកសណ្ឋានក្នុងពេលជំនុំជម្រះ និងឯកសណ្ឋានក្នុងពេលបំពេញមុខងារផ្សេងទៀតរបស់អង្គចៅក្រម