ច្បាប់ / Laws


ល.រ លេខសម្គាល់ កាលបរិច្ជេទ ច្បាប់ ឯកសារ
1 05 20-12-2007 ច្បាប់ ស្តីពីការបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្ស និងអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទ
2 06 26-06-2007 ច្បាប់ ស្តីពីការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្ម
3 07 16-09-2005 ច្បាប់ ស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារ និងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះ
4 08 05-03-2021 ច្បាប់ ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវ និងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀត
5 09 10-04-2020 ច្បាប់ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងភាពអាសន្ន
6 10 23-05-2014 ច្បាប់ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម
7 12 23-05-2014 ច្បាប់ ស្តីពីលក្ខន្តិកៈនៃចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញា
8 11 22-05-2014 ច្បាប់ ស្តីពីការរៀបចំអង្គការតុលាការ
9 13 20-07-2001 ច្បាប់ ភូមិបាល
10 14 01-09-2006 ច្បាប់ ស្តីពីឯកពន្ឋភាព

សរុប : 33 | បង្ហាញចាប់ពី : 1 ទៅ 10