អគ្គព្រះរាជអាជ្ញា

Prosecutor-General

chhealeang

លោកជំទាវ ជា លាង

Chea Leang

 
អគ្គព្រះរាជអាជ្ញារង

Deputy Prosecutor-General

Chhoun Channtha

ឯកឧត្តម ឈួន ចាន់ថា

H.E Chhoun Chantha

អគ្គព្រះរាជអាជ្ញារង

Deputy Prosecutor-General

prosecutor

ឯកឧត្តម អ៊ុក គឹមសិទ្ធិ

H.E Ouk Kimsith

      
ព្រះរាជអាជ្ញា

Prosecutor

chan dararaksmeiy

ឯកឧត្តម ច័ន្ទ តារារស្មី

Chan Dararaksmey

  ព្រះរាជអាជ្ញា

Prosecutor

Nouv Mony chot

ឯកឧត្តម នៅ មុនីជោត

Nouv MonyChot

ព្រះរាជអាជ្ញា

Prosecutor

prosecutor

ឯកឧត្តម វ៉េង ប៊ុនធឿន

Veng Bunthoeun

ព្រះរាជអាជ្ញា

Prosecutor

Chum Samban

ឯកឧត្តម ជុំ សំបាន

Chum Samban

ព្រះរាជអាជ្ញា

Prosecutor

prosecutor

ឯកឧត្តម ឌុច គឹមសន