ប្រធាន

President

moty

ឯកឧត្តម ឌិត មុន្ទី

H.E Dith Munty

 
អនុប្រធាន

Vice-President

Khim Pon

ឯកឧត្តម ឃឹម ប៉ុណ្ណ

H.E Khim Pon

អនុប្រធាន

Vice-President

Kong Srim

ឯកឧត្តម គង់ ស្រ៊ីម

 H.E Kong Srim

អនុប្រធាន

Vice-President

jive keng

ឯកឧត្តម ជីវ កេង

H.E Chiv Keng

អនុប្រធាន

Vice-President

judge

ឯកឧត្តម និល ណុន

H.E Nil Nonn

អនុប្រធាន

Vice-President

You Ottara

ឯកឧត្តម យូរ ឧត្តរា

H.E You Ottara

         
ចៅក្រម

Judge

Ty Neng

ឯកឧត្តម ទី ណេង

Ty Neng

ចៅក្រម

Judge

Kim Sathavy

លោកជំទាវ គិម សត្ថាវី

Kim Sathavy

ចៅក្រម

Judge

Yos Sokhoeurn

ឯកឧត្តម យស់ សូខឿន

Yos Sokhoeurn

ចៅក្រម

Judge

Iv Kimsry

ឯកឧត្តម អ៊ីវ គឹមស្រ៊ី

Iv Kimsry

ចៅក្រម

 Judge

Saly Theara

ឯកឧត្តម សាលី ធារ៉ា

Saly Theara 

ចៅក្រម

 Judge

Som Sereyyuth

ឯកឧត្តម សោម សិរិវឌ្ឍ

Som Sereyvuth

ចៅក្រម

 Judge

Vuth

ឯកឧត្តម សឹង បញ្ញាវុឌ្ឍ

Soeung Pahnavuth

ចៅក្រម

 Judge

Ya Sokhan

ឯកឧត្តម យ៉ា សុខន

Ya Sokhan

ចៅក្រម

Judge

Seng Neang

ឯកឧត្តម សេង នាង

Seng Neang

ចៅក្រម

 Judge

Heng Briiya

ឯកឧត្តម ហេង ប្រីយា

Heng Preya

         
ចៅក្រម

Judge

CHAN Rainsey

ឯកឧត្តម ច័ន្ទ រង្សី

Chan Rainsey

ចៅក្រម

Judge

Keav Soka

លោកជំទាវ ខៀវ សុខា

Khiev Sokha

ចៅក្រម

Judge

Te Sam Ang

ឯកឧត្តម តែ សំអាង

Te Sam Ang

ចៅក្រម

Judge

KONG Taraccath

លោក គង់ តារាឆាត

Kong Tarachhath

ចៅក្រម

Judge

judge

លោកជំទាវ ចាំង ស៊ីណាត

Chaing Sinath

       

 

ចៅក្រម

Judge

SEM Sakola

លោកជំទាវ សែម សក្តិកូឡា

Sem Sakola

ចៅក្រម

Judge

judge

ឯកឧត្តម អឿង សៀង

Oeung Sieng