កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី ថ្ងៃទី 30-05-2024 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង ដីកាកោះ
1 ៩១ 13-12-2023

លោក លី គួង

១. លោក តាន់ ឬទ្ធី

២. លោកស្រី ហាក់ គឹមហួ

៣. លោក សេង សាវី

៤. លោកស្រី ងួន រ៉ានី

សុំឱ្យជំនុំជម្រះសាជាថ្មីលើសាលដីការដ្ឋប្បវេណីលេខ ១១៨ “ឋ” ចុះថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ របស់តុលាការកំពូល