កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី ថ្ងៃទី 28-05-2024 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង ដីកាកោះ
1 ១២ 31-03-2014

លោក អ៊ុំ អ៊ុច

១. លោក សំ តេង

២. លោក យិន នី

មានមេធាវី

លោក ស៊ិន ផល្លា

ទាមទារដីវត្តព្រៃឈើទាល
2 ១៦ 27-03-2023

ក្រុមហ៊ុន លីហុងឆយ ត្រេឌីង

ដែលមានអ្នកតំណាង

១. លោក សុខ សំបូរ

២. លោកស្រី ភួ រក្សា

មានមេធាវី

លោក ចេង ប៉េងហាប់

លោក សុង ម៉ៅ

និងលោក ហេង បាក់ហេង

១. លោកស្រី ហូរ បុប្ផា

២. លោកស្រី អាន់ សុខអូន

៣. លោកស្រី វ៉ាន ពន្លក

៤. លោកស្រី តេង សុខឡាលីន

៥. លោកស្រី ភោគ សុភារី

៦. លោកស្រី នាក់ ចំរើន

៧. លោកស្រី អឿ ហូយ

៨. លោក នាក់ ខុម

៩. លោក ញ៉ ជ្រីវ

១០. លោកស្រី ញ៉ ជ្រឹម

មានមេធាវី

លោក តាំង សាងកៀវ

ទាមទារប្រាក់
3 ៤៩ 03-11-2023

លោកស្រី ថៃ យ៉ុម

មានមេធាវី

លោក កែ រឹទ្ធិ

លោក យ៉ែម ខុម(ស្លាប់)

និងប្រពន្ធឈ្មោះ ថៃ ឡេង

ទាមទារប្រាក់