ព័ត៌មាន​ / News


ឯកឧត្តម និល ណុន អនុប្រធានតុលាការកំពូល តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម កិត្តិនីតិកោសលបណ្ឌិត ឌិត មុន្ទី ប្រធានតុលាការកំពូល បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំ ប្រធានតុលាការកំពូលតំបន់(កម្ពុជា ឡាវ និងវៀតណាម) តាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញ ស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរសត្វព្រៃខុសច្បាប់។

03 Jun 2022

នៅថ្ងៃទី២ និងថ្ងៃទី៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម និល ណុន អនុប្រធានតុលាការកំពូល តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម កិត្តិនីតិកោសលបណ្ឌិត ឌិត មុន្ទី ប្រធានតុលាការកំពូល បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំ ប្រធានតុលាការកំពូលតំបន់(កម្ពុជា ឡាវ និងវៀតណាម) តាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញ ស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរសត្វព្រៃខុសច្បាប់។