ច្បាប់ / Laws


ល.រ លេខសម្គាល់ កាលបរិច្ជេទ ច្បាប់ ឯកសារ
1 25 20-12-2007 ច្បាប់ ស្តីពីការបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្ស និងអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទ
2 26 08-04-2008 ច្បាប់ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងពូជដំណាំ និងសិទ្ធិអ្នកបង្កាត់ពូជដំណាំ
3 27 19-09-2005 ច្បាប់ ស្តីពីឧបករណ៍អាចជួញដូរបាន និងប្រតិបត្តិការទូទាត់សងប្រាក់
4 28 28-12-2007 ច្បាប់ ស្តីពីជីវសុវត្ថិភាព
5 29 29-12-2009 ច្បាប់ ស្តីពីអស្សាមិករណ៍
6 30 12-09-2007 ច្បាប់ ស្តីពីការបោះផ្សាយ និងការជួញដូរមូលបត្រមហាជន
7 31 30-04-2007 ច្បាប់ ស្តីពីការប្រឆាំងការសំអាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម
8 32 14-10-2009 ច្បាប់ ស្តីពីការហាមឃាត់អាវុធគីមី អាវុធនុយក្លេអ៊ែរ អាវុធជីវសាស្ត្រ និងអាវុធវិទ្យុសកម្ម
9 33 26-04-2010 ច្បាប់ ស្តីពីនីតិវិធីបណ្តឹងទាក់ទង នឹងឋានៈបុគ្គល
10 34 05-06-2010 ច្បាប់ ស្តីពីនីតិវិធីនៃរឿងក្តីរដ្ឋប្បវេណីដែលមិនមែនជាបណ្តឹង

សរុប : 33 | បង្ហាញចាប់ពី : 21 ទៅ 30