ច្បាប់ / Laws


ល.រ លេខសម្គាល់ កាលបរិច្ជេទ ច្បាប់ ឯកសារ
1 15 31-08-2006 ច្បាប់ ស្តីពីលក្ខន្តិកៈតំណាងរាស្ត្រ
2 16 28-10-1988 ក្រឹត្យ-ច្បាប់ ស្តីពីកិច្ចសន្យា និងការទទួលខុសត្រូវក្រៅកិច្ចសន្យា
3 17 16-10-2007 ច្បាប់ ស្តីពីក្ស័យធន
4 18 22-06-2007 ច្បាប់ ស្តីពីគយ
5 19 20-12-2006 ច្បាប់ ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក
6 20 27-12-2007 ច្បាប់ ស្តីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិ
7 21 29-04-2009 ច្បាប់ ស្តីពីទេសចរណ៍
8 22 30-11-2006 ច្បាប់ ស្តីពីមូលបត្ររដ្ឋ
9 23 17-05-2005 ច្បាប់ ស្តីពីសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្ម
10 24 10-09-2007 ច្បាប់ ស្តីពីសម្បទាន

សរុប : 33 | បង្ហាញចាប់ពី : 11 ទៅ 20