កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី ថ្ងៃទី 30-05-2023 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង ដីកាកោះ
1 ២៥០ 29-07-2022

លោកស្រី មឿន សាវុន

មានមេធាវី

លោក សាយ វៃ

១. លោក សុខ សយ និង

ប្រពន្ធឈ្មោះ រុំ ជឿន ហៅ រុំ ថាវី

២. លោក សាត សំណាង ហៅណាង

និងប្រពន្ធឈ្មោះ ផល គន្ធា

៣. លោក ម៉ុន មករា និង

ប្រពន្ធឈ្មោះ យ៉ាង សេរីរដ្ឋ

មានមេធាវី

លោកស្រី សាំង ហ្គិចហួយ

និងលោក មុត ហៀក

ទទួលស្គាល់អត្ថិភាពនៃសិទ្ធិលើដីទំហំ ១២ម៉ែត្រ និងបណ្ដោយ ៣០,៥០ម៉ែត្រ
2 ៣៩២ 04-11-2022

លោក ស៊ូ ថន

មានមេធាវី

លោក រស់ អូន

លោកស្រី កែន ម៉ៅ

សុំឱ្យប្រគល់ដីទំហំ ០៤ម៉ែត្រ គុណ០៤ម៉ែត្រ
3 ៤០០ 14-11-2022

លោក ង៉ែត ចន្ធី

លោក ឈិត សុខន

មានមេធាវី

លោក អ៊ិត សាធ

ទាមទារប្រាក់
4 ៤៤៧ 16-12-2022

លោកស្រី សេង គន្ធា

លោក គ្រុយ ធារ៉ា

សុំលែងលះពីប្ដី