កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី ថ្ងៃទី 21-03-2023 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង ដីកាកោះ
1 ៦១ សថ 19-09-2022

ក្រុមហ៊ុន T&H PROPERTY

MANAGEMENT CO.,LTD

មានមេធាវី

លោក ឡឹក ពិសិដ្ឋ

ក្រុមហ៊ុន STANDARD

CONSTRUCTION &

ENGINEERING CO.,LTD

មានមេធាវី

លោក ម៉ៃ វណ្ណាឌី

និងលោក ស្រ៊ី សារ៉ាវុឌ្ឍ

សុំឱ្យជំនុំជម្រះសាជាថ្មីលើសាលដីការដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៥២ “ឌ”ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១របស់តុលាការកំពូល
2 ៧៤ 29-11-2022

លោក ទេព សុវណ្ណ

មានមេធាវី

លោកស្រី គា សុផល

លោក សុខ សុថា

ទាមទារប្រាក់
3 ៨០ 19-12-2022

វត្តសុវណ្ណធម្មរាជ​

តំណាងដោយ

លោក ស៊ិន សុខុម

លោក រស់ សារឿន

ហៅរស់ សារិន និងប្រពន្ធ

ឈ្មោះ ហោ ម្លិះរ័ត្ន

មានមេធាវី

លោក ធុយ សុគន្ធ

សុំសិទ្ធិគ្រប់គ្រងដី