កម្មវិធីជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ ថ្ងៃទី 20-03-2023 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ជនជាប់ចោទ ចោទពីបទ ដីកាកោះ
1 383 02-08-2022

សំ ណាង 

ម៉ោញ សុខ 

ប្រើអំពើហិង្សាទៅលើអ្នកកាន់កាប់អចលនវត្ថុដោយសុចរិត
2 405 19-08-2022

សួស ឡុញភក្តី​

មានមេធាវី លោក ខៀវ សុផល 

ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន
3 472 16-09-2022

ទៀង ចាន់វ៉ាត់ 

ជួញដូរ និងប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន
4 526 17-10-2022

សោម វុទ្ធី 

ឆៅ ពិផល 

ប្រើហិង្សាទៅលើអ្នកកាន់កាប់អចលនវត្ថុដោយសុចរិត