កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី ថ្ងៃទី 12-07-2024 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង ដីកាកោះ
1 ២៩ 29-01-2024

១. ឈ្មោះ ហួន ណារិន និង

ប្រពន្ធឈ្មោះ បែន សុធារី

២. ឈ្មោះ សួ សុកញ្ញា

មានមេធាវី

លោក វិរោចន៍ សុផង់

១. ឈ្មោះ គី ប៊ូសូ និង

ប្រពន្ធឈ្មោះ លាង ញឹប

២. ឈ្មោះ សាយ សារិន ហៅតុង

និងប្រពន្ធឈ្មោះ វូ សេងគ្រី

មានមេធាវី

លោក ហេង វណ្ណបុត្រ

និងលោក សន គឹមសាន

ទាមទារកុំឱ្យអនុញ្ញាតការអនុវត្តដោយបង្ខំចំពោះសហចុងចម្លើយជាតតិយជន(ម្ចាស់បំណុលនៃការអនុវត្ត) ក្នុងសាលដីកាស្ថាពររបស់តុលាការកំពូល និងប្រគល់ដីទំហំ ៧.៦៤១ ម៉ែត្រការ៉េ និងទំហំ ៥.០៧៨ម៉ែត្រការ៉េ មកឱ្យដើមចោទ
2 ៣៩ 31-01-2024

ធនាគារវឌ្ឍនៈ សាខាខេត្តសៀមរាប

តំណាងដោយលោក

CHAN KOK CHOY

មានមេធាវី

លោក សុង រិទ្ធី

១. ឈ្មោះ សោម អួន

២. ឈ្មោះ មុត សុវណ្ណ

៣.ឈ្មោះ សោម ចំរើន

សុំសហចុងចម្លើងសងប្រាក់ដើមចំនួន ៥៧.៦៨៥.៩៧ ដុល្លារអាមេរិក និងចំនួន ៧៦.៤១០.២០០រៀល
3 ៥៧ 14-02-2024

ឈ្មោះ សឿង ចរិយា

ឈ្មោះ ហ៊ូ សុធារិទ្ធិ

សុំប្រគល់ដីដូចមានក្នុងតារាងឧបសម្ព័ន្ធទី០១ ឱ្យចុងចម្លើយវិញ និងស្នើសុំមោឃភាពនីតិវិធីចុះបញ្ជី និងលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យដូចមាននៅក្នុងតារាងឧបសម្ព័ន្ធទី ០២
4 ៣៩៧ 05-12-2023

ឈ្មោះ កែវ សុវណ្ណ

ឈ្មោះ អាំ ហម

សុំឱ្យប្រគល់ដីស្រែចំនួន ២ប្លង់ ទី១ ទំហំ ៤៥៤៤ ម៉ែត្រការ៉េ និងទី២ ទំហំ ៨៧៤ ម៉ែត្រការ៉េមកឱ្យដើមចោទជាម្ចាស់កម្មសិទិ្ធ